Digitálna zbierka PRAMENE K DEJINÁM VEDY NA SLOVENSKU vznikla v spolupráci Kabinetu retrospektívnej bibliografie
                        a Odboru digitalizácie Univerzitnej knižnice v Bratislave ako alternatíva plnotextovej bibliografie. Cieľom je sústrediť
                        a sprístupniť dostupné a vo viacerých knižniciach rozptýlené dokumenty a prispieť tak k záchrane kultúrneho dedičstva. Ďalším cieľom
                        je sprístupnenie plných textov vytvoriť virtuálny priestor pre výskum dejín lekárskych a prírodných vied - dejín vedy vôbec - na Slovensku.

                        Zámerom je sprístupniť publikačné aktivity prírodovedných a lekárskych spolkov
                        pôsobiacich na území Slovenska v druhej polovici 19. storočia. Ťažisko digitálnej zbierky tvoria plné texty ročeniek
                        nasledujúcich spolkov : Bratislavský lekársky a prírodovedný spolok, Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy, Spišský
                        spolok lekárov a lekárnikov, Banskoštiavnický lekársky a prírodovedný spolok, Uhorský karpatský spolok, Prírodovedný spolok župy
                        Trenčianskej, Lekársko-lekárnický a prírodovedný spolok župy Nitrianskej.PRAMENE K DEJINÁM VEDY NA SLOVENSKUUniverzitná knižnica v Bratislave 2015 - Powered by Greenstone