Bergbau in der Tátra

Názov a zodpovednosť: Bergbau in der Tátra [Baníctvo v Tatrách] / Von Samuel Weber ; s. [300]-312

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 6. évfolyam 1879. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1879

Anotácia: Štúdia o dejinách baníctva v Tatrách v 12.-19. stor. sa člení na tri časti. Prvá časť sleduje podporu panovníkov v prospech rozvoja baníctva, druhá časť charakterizuje rôzne kovy a rudy, ktoré sa vyskytujú v Tatrách. Záverečná časť podáva prehľad známych baní a šácht v tatranskej oblasti

Poznámky: V texte úryvky z básní A. Petőfiho, F. Kölcseyho, D. Berzsényiho. - Pôvodca overený: SBS 6, s. 347-348. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

baníctvo - dejinyHeslo/geografické:

Tatry (Slovensko, Poľsko) - baníctvo


MDT: 622(091) ; 943.756 ; 943.8 ; 553