Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : felvétetett Dobsinán a gömörmegyei fiók-szövetség 1900. évi szeptember hó 20-án tartott rendes közgyülésén [Zápisnica spísaná na zasadaní Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov v Dobšinej 20. septembra 1900] / Jegyzette: Dr. Kármán Aladár ; Hitelesség jeléül: Dr. Meskó Miklós, Dr. Zehery István ; s. [29]-50

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egyesület XXXI-ik és A Gömörmegyei Orvos-Szövetség III-dik Évkönyve [1900]. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1901

Časti dokumentu: 1, Tisztlet közgyülés! / Löcherer Tamás. - Ngos Jendrassik Ernő úrnak Budapest. - Orvosszövetség feladatairól / Urszínyi Gyula

Anotácia: Na zasadaní Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov prerokovali návrh zákona o poštátnení úradu obvodného a obecného lekára, odzneli informácie o celošt. konferencii Krajinského zväzu lekárov v Ostrihome apod. Odznela tiež rozsiahla prednáška o úlohách a cieľoch Krajinského zväzu lekárov

Poznámky: Pôvodca overený: T. Löcherer, M. Meško - SBS. Biogr. údaje pôvodcu doplnené: I. Zehery - z Ročenky na rok 1907-10. -

Heslo/Korporácia:

Krajinský lekársky zväz - Gemerská pobočka Budapešť - Dobšiná (Slovensko), 1900, zhromaždenia valné

Krajinský zväz lekárov - zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

zdravotníctvo verejnéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske


MDT: 61:06.05 ; 614

Pôvodné formy geografických názvov:

Dobsiná pozri Dobšiná (Slovensko)