Reiseskizzen aus der Máramaros II.

Názov a zodpovednosť: Reiseskizzen aus der Máramaros II. [Cestopisné črty z Marmarošskej župy] / Von Karl Siegmeth ; s. [65]-94

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 9. évfolyam 1882. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1882

Anotácia: Opis vlastivedných a turistických vychádzok v ukrajinskej časti Marmarošskej župy, obsahuje informácie z oblasti geol., geogr., fauny, flóry, osobitne si všíma minerálne pramene lokality

Poznámky: Pokračovanie. - Pôvodca overený: Mihóková, s. 366. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

pramene minerálne - Marmarošská župa (Ukrajina : oblasť)

turistikaHeslo/geografické:

Marmarošská župa (Ukrajina : oblasť) - opisy vlastivedné


MDT: 908.477 ; 553.7(477) ; 796.5