Kleine Beiträge zur Kenntniss der subalpinen und alpinen Flora der Zipser Tátra

Názov a zodpovednosť: Kleine Beiträge zur Kenntniss der subalpinen und alpinen Flora der Zipser Tátra [Krátky príspevok k poznaniu flóry spišských Tatier] / (Aurel W[iliam] Scherfel. -Felka) ; s. [335]-371

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 7. évfolyam 1880. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1880

Časti dokumentu: Die Waldregion; Die Krummholzregion; Die Hochalpenregion

Anotácia: V úvode vymedzenie lokality, jej geol. charakteristika. Súpis rastlinstva člení na lesnú oblasť (cca 300 druhov), oblasť kosodreviny (cca 120 druhov), vysokohorskú oblasť (cca 20 druhov)

Poznámky: Pokračovanie. - Pôvodca overený: SBS 5, s. 218. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

fytogeografia

flóra (Tatry, Slovensko)Heslo/geografické:

Tatry (Slovensko) - flóra

súpisy


MDT: 581.9 ; 911.2:581.9