Die Einfälle der Mongolen in Ungarn und der Zufluchtstein (Lapis refugii) in der Zips

Názov a zodpovednosť: Die Einfälle der Mongolen in Ungarn und der Zufluchtstein (Lapis refugii) in der Zips [Mongolské nájazdy do Uhorska a Skala útočišťa (Lapis refugii) na Spiši] / von Josef Hradszky ; s. 121-173

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. II. évfolyam 1875. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1875

Anotácia: Predmetom príspevku sú dejiny tatárskych nájazdov do Uhorska s osobitým zreteľom na dejiny spišských obcí Letanovce a Hrabušice, dejiny Skaly útočišťa, vznik kostola a neskôr kartuziánského kláštora

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 2, s. 401. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Korporácia:

Kláštor sv. Jána - Letanovce (Slovensko) - dejinyHeslo/Všeobecné meno:

kartuziáni - dejiny

kláštory kartuziánskeHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - dejiny

Hrabušice (Slovensko) - dejiny

Letanovce (Slovensko) - dejiny


MDT: 943.76 ; 943.92 ; 271 ; 726.71

Pôvodné formy mien:

Hradszky, Josef pozri Hradský, Jozef (1827-1904)