A "Szepesi orvos-gyógyszerészegylet" 1895. május 28-án, Szepes Szombaton tartott tavaszi közgyülés jegyzőkönyve

Názov a zodpovednosť: A "Szepesi orvos-gyógyszerészegylet" 1895. május 28-án, Szepes Szombaton tartott tavaszi közgyülés jegyzőkönyve [Zápisnica spísaná na jarnom valnom zhromaždení Spolku spišských lekárov a lekárnikov konaného v Spišskej Sobote dňa 28.05.1895] / Dr. Alexander Béla jegyző ; Tátray Gergely elnök ; s. [26]-49

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve az 1894/95-ik egyleti évre / Szerkesztette: Alexander Béla. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet], 1896

Fyzický popis kolácia pole: tab.

Časti dokumentu: 1, Az 1893/94 egyleti év számadása. - Az 1894-iki évrő szóló közegészégi jelentés / Lorx Sándor. - Emlékbeszéd Weisz János fölött / Greisiger Mihály. - A Serumról 8 eset kapcsán / Gabriel Frigyes

Anotácia: Zápisnica z valného zhromaždenia Spišského spolku lekárov a lekárnikov v Spišskej Sobote dňa 28.05.1895. Na zasadaní odzneli okrem príspevkov o činnosti a hospodárení spolku aj odborné state a pamätná reč nad Jánosom Weiszom

Poznámky: Text na str. 38-41 v nem.. - Pôvodcovia overení: SBS. -

Heslo/Osobné meno:

Weisz, JánosHeslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - Poprad-Spišská Sobota (Slovensko), 28.05.1895, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

zdravotníctvo verejné - prax lekárska

spolky lekárske a lekárnické

medicínaHeslo/geografické:

Spiš (Slovensko : oblasť) - zdravotníctvo verejné


MDT: 61:06.05 ; 615 ; 929 Weisz, János ; 06.05

Pôvodné formy korporácií:

Szepesi orvos-gyógyszerészegylet pozri Spišský spolok lekárov a lekárnikov, Kežmarok (Slovensko)Pôvodné formy geografických názvov:

Szepes Szombat pozri Poprad-Spišská Sobota (Slovensko)