Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : felvétetett a Szepesi orvos-gyógyszerészegyesület 1893. október 17-én Lőcsén tartott XXVII. (őszi) közgyülésén [Zápisnica spísaná na 27. (jesennom) valnom zhromaždení Spišského spolku lekárov a lekárnikov v Levoči 17. októbra 1893] / Dr. Alexander Béla jegyző ; Dr. Tátray Gergely egyleti elnök, Dr. Lorx Sándor ; s. [3]-16

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve az 1893/94-ik egyleti évre / Szerkesztette: Alexander Béla. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet], 1894

Časti dokumentu: 1, Alexander Béla titkár és múzeumőr jelentése az 1892/93 évről. - Emlékbeszéd Dr. Scherfel Tivadar felett / Neubauer Lajos. - Carcinoma testiculi egy complikált esete / Rottenberg János. - A cocain alkalmazásáról a helybeli anaesthesia előidézésére több mint 400 eset kapcsán / Rosenzweig Bertalan

Anotácia: Na zasadaní spolku odznela správa o činnosti za r. 1892/93, spomienková reč za zosnulým členom T. Scherfelom, odborné prednášky o liečbe nádorov a použití kokínu ako lokálneho anestetika

Poznámky: Pôvodca overený: V. Alexander - SBS 1, s. 43; A. Lorx - SBS 3, s. 426. -

Heslo/Osobné meno:

Scherfel, Ján Aurel Teodor (1825-1892)Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - Levoča (Slovensko), 1893, zhromaždenia valné jesenné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske - medicína

spolky lekárnické - kokaín,

kokaín - terapiaHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 615 ; 06.05 ; 615.216 ; 616-006 ; 61-05 ; 5-05 ; 929 Scherfel, Teodor

Pôvodné formy korporácií:

Szepesi orvos-gyógyszerész egylet pozri Spišský spolok lekárov a lekárnikov