Protokoll

Názov a zodpovednosť: Protokoll : der am 7. August 1881 zu Schmecks abgehaltenen VIII. ordentlichen Generalversammlung des Ung[arischen] Karpathenvereines [Zápisnica spísaná na riadnom valnom zhromaždení Uhorského karpatského spolku 7. augusta 1881 v Starom Smokovci] / Alexander Zvarínyi, Vereins-Sekretär ; s. [100]-104

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 9. évfolyam 1882. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1882

Anotácia: Zaznamenáva priebeh rokovania; obsahuje výťah zo správy predsedu o činnosti spolku, informácie o činnosti jednotlivých sekcií spolku, o hospodárení spolku a pod.

Poznámky: Biogr. údaje pôvodcu: nekrológ In: MKEÉ, 36, 1909, s. 179-180. -

Rubrika: Vereins-Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - Vysoké Tatry - Starý Smokovec, 1881, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky


MDT: 796.5:06.05 ; 502:06.05 ; 06.05