Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Felvétetett a Szepesi Orvos-gyógyszerész egylet által 1911. évi június hó 27-én, Korompán tartott rendes tavaszi közgyülésén [Zápisnica spísaná na riadnom jarnom valnom zhromaždení Spišského spolku lekárov a lekárnikov v Krompachoch 27. júna 1911] / Dr. Szász Ágoston egyesületi titkár, Dr. Lorx Sándor egyesületi elnök ; Hitelesítjük: Dr. Teschler Antal, Dr. Hritz Arthur ; s. [3]-7

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület Évkönyve az 1911-ik egyesületi évre / Szerkesztette: Szász Ágoston. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület], 1911

Anotácia: Na valnom zhromaždení odznela správa o činnosti spolku za r. 1911, prerokovali zmluvy s robotníckymi nemocenskými poisťovňami a predniesli niekoľko odborných prednášok

Poznámky: Pôvodca overený: A. Lorx - SBS 3, s. 426. Biogr. údaje pôvodcu doplnené: A. Szász - Biografický slovník mesta Poprad, s. 197. -

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - Krompachy (Slovensko), 1911, zhromaždenia valné jarné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 615:06.05 ; 06.05

Pôvodné formy mien:

Hritz, Arthur Hritz, ArturPôvodné formy geografických názvov:

Korompa pozri Krompachy (Slovensko)