Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Felvétetett Rimaszombatban 1903. május 26-ikán a gömörmegyei orvosszövetség és orvosgyógyszerész-egylet rendes tavaszi közgyülésén [Zápisnica spísaná na riadnom valnom zhromaždení Lekársko-lekárnickeho spolku Gemerskej župy a Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov 26. mája 1903 v Rimavskej Sobote] / Jegyzette: Dr. Kármán Aladár, titkár ; Hitelesíttetett: Dr. Dr. Lichtschein Adolf, Geduly Géza ; s. [6]-13

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet 34-ik, Az Orvos-Szövetség 6-ik Évkönyve Az 1903 és 1904-ik Évről . Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1905

Časti dokumentu: 1, Kimutatás az orvosszövetség gömörmegyei fiókjának 1902-ik évi bevételeiről és kiadásairól / Szabó Károly

Anotácia: Na valnom zhromaždení okrem spolkových záležitostí sa prerokovalo stanovisko Krajinského spolku stomatológov, v ktorom žiadajú zriadiť stomatologické ambulancie vo všetkých štátnych, župných verejných nemocniciach

Poznámky: Biogr. údaje G. Geduly doplnené:www.pim.hu; K. Szabó doplnené: Tököly, s. 335. -

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Gemerská pobočka Rimavská Sobota (Slovensko), 1903, zhromaždenia valné jarné

Krajinský zväz lekárov - Rimavská Sobota (Slovensko), 1903, zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 06.05 ; 615:06.05 ; 614

Pôvodné formy korporácií:

Gömörmegyei orvosgyógyszerész-egylet pozri Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Gemerská pobočka

Orvosszövetség gömörmegyei fiókja pozri Krajinský zväz lekárov