Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : a gömörmegyei orvos-gyógyszerész egylet-nek 1900. szeptember hó 20-án Dobsinán tartott közgyüléséről [Zápisnica spísaná na valnom zhromaždení Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy v Dobšinej 20. septembra 1900] / Jegyzette: Dr. Kármán Aladár, jegyző ; Hitelesített Kishonthy József, Dr. Zehery István ; s. 52-56

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egyesület XXXI-ik és A Gömörmegyei Orvos-Szövetség III-dik Évkönyve [1900]. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1901

Časti dokumentu: 1, Törvényszéki bonczolási jegyzőkönyv és vélemény / Zehery István

Anotácia: Na zasadaní spolku odznela odborná prednáška z oblasti súdneho lekárstva

Poznámky: Biogr. údaje pôvodcu doplnené: I. Zehery - v ročenke na r. 1907/10. -

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Dobšiná (Slovensko), 1900, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnické

lekárstvo súdneHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 615:06.05 ; 61:340.6 ; 340.6