Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Felvétetett a Szepesi orvos-gyógyszerész egylet 40 éves fennálásának évfordulójában, 1907. évi október 29-én, Szepesszombaton tartott jubiláris díszközgyülésén [Zápisnica spísaná na slávnostnom jubilejnom valnom zhromaždení Spišského spolku lekárov a lekárnikov v Spišskej Sobote 29.10.1907 pri príležitosti 40. výročia založenia spolku] / Dr. Lorx Sándor ; Dr. Szász Ágoston, Dr. Klein Ármin, Dr. Hritz Artur ; s. 7-20

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület Évkönyve az 1907-ik egyesületi évre / Szerkesztette: Szász Ágoston. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület], 1908

Časti dokumentu: 1, Tátray Gergely megnyitó beszéde. - Az egylet 40 éves fennállása / Lorx Sándor. - Szepesi orvos-gyógyszerész egylet 1867-1907 évi működéséről / Szász Ágoston

Anotácia: Zápisnica obsahuje 8 bodov programu schôdze, z nich prednášky A. Lorxa, G. Tátrayho a A. Saxa k dejinám spolku sú v plnom znení

Poznámky: Pôvodca overený: A. Lorx - SBS; G. Tátray a A. Klein - Sulaček,J.; A. Sax - Biografický slovník mesta Poprad. -

Heslo/Osobné meno:

Tátray, Gergely (1833-1913)Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - Poprad-Spišská Sobota (Slovensko), 1907, zhromaždenia valné slávnostné

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické

dejiny


MDT: 61:06.05 ; 615:06.05 ; 06.05 ; 61(091) ; 615(091) ; 61-05 ; 929 Tátray, Gergely

Pôvodné formy geografických názvov:

Szepesszombat pozri Poprad-Spišská Sobota (Slovensko)