Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Felvétetett Tornalján, a gömörmegyei orvosszövetség és orvosgyógyszerész-egylet rendes évi közgyülésén 1909. szeptember hó 28-án [Zápisnica spísaná na riadnom valnom zhromaždení Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov a Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy v Tornali 28. septembra 1909] / Jegyzette: Dr. Kármán Aladár ; s. [65]-72

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet és Orvos-Szövetség Évkönyve az 1907 és 1910-ik Évekről. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1910

Časti dokumentu: 1, Löcherer Tamás megnyitó beszéde

Anotácia: Na valnom zhromaždení prítomní diskutovali o návrhu na nový zákon o verejnom zdravotníctve, o zdravotnom a dôchodkovom zabezpeční lekárov robotníckych nemocenských pokladníc, ďalej zápisnica obsahuje informácie o odborných prednáškach

Poznámky: Pôvodca overený: SBS 3, s. 420. -

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Gemerská pobočka Tornaľa (Slovensko), 1909, zhromaždenia valné

Krajinský zväz lekárov - Tornaľa (Slovensko), 1909, zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 615:06.05 ; 06.05