Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Felvétetett Rimaszombatban, a gömörvármegyei orvosszövetség és orvos gyógyszerész-egylet rendes tavaszi gyülésén 1905. május hó 30-án [Zápisnica spísaná na riadnom jarnom valnom zhromaždení Lekársko-lekárnického spolku Gemesrke župy a Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov v Rimavskej Sobote 30. mája 1905] / Jegyzette Dr. Kármán Aladár, titkár ; Hitelesítve: Dr. Lichtschein Adolf, Kishonthy József ; s. 6-38

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet és Az Orvos-Szövetség Évkönyve az 1905 és 1906-ik Évről. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1907

Časti dokumentu: 1, Tisztelt közgyülés / Löcherer Tamás. - Az Orvosszövestég bevételei és kiadásai / Szabó Károly. - Az orvos-gyógyszerész egylet bevétele és kiadása / Kishonthy József

Anotácia: Na valnom zhromaždení predniesli správy o činnosti a hospodárení spolku, prerokoval sa návrh budapeštianského lekárskeho spolku na založenie lekárského múzea a odznelo 6 odborných prednášok

Poznámky: Pôvodca overený: T. Löcherer- SBS, K. Szabó - Thököly, s. 335. -

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Gemerská pobočka Rimavská Sobota (Slovensko), 1905, zhromaždenia valné jarné

Krajinský zväz lekárov - Rimavská Sobota (Slovensko), 1905, zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 06.05:61 ; 615:06.05

Pôvodné formy korporácií:

Gömörvármegyei orvos-gyógyszerész egylet pozri Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy