Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : felvétetett Rozsnyón 1898. évi május hó 23-án a Gömörvármegyei orvos-gyógyszerész egylet rendes közgyülésén [Zápisnica spísaná na riadnom valnom zhromaždení Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy v Rožňave 23. mája 1898] / Jegyzette: Dr. Kármán Aladár ; s. [17]-22

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egyesület XXIX-ik és A Gömörmegyei Orvos-Szövetség I-ső Évkönyve [1898]. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1899

Časti dokumentu: 1, A Gömör-Kishont vármegyei orvos-gyógyszerész egyesület Tekintetes közgyüléséhez / Löcherer Tamás

Anotácia: Hlavnou témou valného zhromaždenia spolku bola otázka vzniku Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov a jej pôsobenia v rámci Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy, ďalej odzneli spomienkové reči pri príležitosti úmrtia významných členov spolku (Ján Török a Samuel Szabó)

Poznámky: Pôvodca overený: SBS 3, s. 420. -

Heslo/Osobné meno:

Török, János (1834-1897) - údaje biografické

Szabó, Samu (1844-1898) - údaje biografickéHeslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Rožňava (Slovensko), 1898, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 615:06.05 ; 06.05 ; 61-05 ; 929

Pôvodné formy korporácií:

Gömör-Kishont vármegyei orvos-gyógyszerész egyesület pozri Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy