Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Felvétetett Rozsnyón, 1906. október hó 2-ikán, a gömörvármegyei orvosszövetség és orvosgyógyszerész-egylet őszi vándorgyülésén [Zápisnica spísaná na jesennom putovnom valnom zhromaždení Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov a Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy v Rožňave 2. októbra 1906] / Jegyzette: Dr. Kármán Aladár ; Hitelesitik: Dr. Pósch Dezső, dr. Sigmund József ; s. 97-111

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet és Az Orvos-Szövetség Évkönyve az 1905 és 1906-ik Évről. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1907

Časti dokumentu: 1, Mélyen tisztelt közgyülés / Löcherer Tamás. - Új gyógyszerek ismertetése / Pósch Aladár. - Dr. Löcherer Tamás üdvözlése

Anotácia: Okrem spolkových záležitostí na zasadaní prerokovali dodatky k návrhu na odmeňovanie obvodných lekárov, ďalej odzneli jedna odborná prednáška a pozdravný list venovaný T. Löchererovi pri príležitosti 25. výročia vedenia spolku

Poznámky: Pôvodca overený: T. Löcherer SBS 3, s. 420. -

Heslo/Osobné meno:

Löcherer, Tomáš (1856-1916) - výročia

- články biografickéHeslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Gemerská pobočka Rožňava (Slovensko), 1906, zhromaždenia putovné jesenné

Krajinský zväz lekárov - Rožňava (Slovensko), 1906, zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske - odmeňovanie

spolky lekárnické - odmeňovanie,

lekáriHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 615:06.05 ; 06.05 ; 929 Löcherer, Tomáš ; 615 ; 61-05

Pôvodné formy korporácií:

Gömörvármegyei orvosszövetség pozri Krajinský zväz lekárov - Gemerská pobočka