Jegyzőkönyv a gömörmegyei orvos-gyógyszerész egyletnek 1891. évi szeptember hó 28-án Rozsnyón tartott közgyüléséről

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv a gömörmegyei orvos-gyógyszerész egyletnek 1891. évi szeptember hó 28-án Rozsnyón tartott közgyüléséről [Zápisnica z valného zhromaždenia Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy, ktorá sa konala v Rožňave 28. septembra 1891] / Jegyzette Ruber József, egyleti titkár ; s. [27]-39

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet 1891-iki Évkönyve. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1892

Časti dokumentu: 1, Elnök megnyitó beszéde / Löcherer Tamás. - Aneurysma arcus aortae esete / Ruber József. - Torok diphteritisnek vaschloriddal való kezeléséről / Ruber József

Anotácia: Zápisnica obsahuje jednak informácie o spolkovej činnosti a jednak texty prednášok z lekárskej praxe

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Rožňava (Slovensko), 1891, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

diftéria

choroby kardiovaskulárne

spolky lekárskeHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky


MDT: 61:06.05 ; 614 ; 615:06.05 ; 06.05:61 ; 616 ; 616.931:614.47 ; 614.47

Pôvodné formy geografických názvov:

Rozsnyó pozri Rožňava (Slovensko)