A Gömörmegyei orvos-gyógyszerész egyesület alapszabályai 1868-tól

Názov a zodpovednosť: A Gömörmegyei orvos-gyógyszerész egyesület alapszabályai 1868-tól [Stanovy Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy z roku 1868] / ; s. [3] - 4

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet 1891-iki Évkönyve. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1892

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - stanovyHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnické

stanovy spolkovéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.013 ; 615:06.013 ; 06.013:61

Pôvodné formy korporácií:

Gömörmegyei orvos-gyógyszerész egyesület pozri Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy