A Magyarországi Kárpátegyesület Évkönyve

Názov a zodpovednosť: A Magyarországi Kárpátegyesület Évkönyve = Jahrbuch Des Ungarischen Karpathen-Vereines [Ročenka Uhorského karpatského spolku] / [Szerkesztőbizottság = Redaktions-Komité: Elnök=Obmann: Róth Márton tanár ; Emericzy Géza, Geyer G. Gyula, Kövi Imre, Majláth Béla, Dr. Roth Samu, Scherfel Aurél és Weber Samu] ; 9. évf. 1882 = 9. Jahrg. 1882

Bibliografická adresa: Késmárk : Az egyesület kiadványa = Selbstverlag des Vereines, 1882 ([Igló] : [könyvnyomdában Schmidt József])

Fyzický popis kolácia pole: 380, 32 s. : tab. ; 21 x 14 cm

Časti dokumentu: Obsah členený na rubriky: Értekezések = Abhandlungen; Egyesületi ügyek = Vereins-angelegenheiten; Apró közlemények = Kleine Mittheilungen

Poznámky: Ročník vyšiel vo viacerých zväzkoch, popisovaný exemplár má však 1 titulný list a obsah pre všetky zväzky. Na konci zväazku viazané 2 štúdie S.F. Hekscha so samostatným titulným listum a osobitným stránkovaním v jazyku nem. i nem.. - Popisovaný exemplár bez obálky. - Redakčná rada za titulným listom. Pôvodcovia overení: SBS. Tlačiar podľa: Breza, s. 113. - V popisovanom exemplári: oválna pečiatka s textom: Pozsonyi M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - ročenkyHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické - ročenky

spolky prírodovedné

spolky vlastivedné


MDT: 5(05):061.2 ; 796.51(05):061.2 ; 908(05):061.2 ; 058

Signatúra: SK, UK Bra, IX 3126, SD 20401 ; SK, SNK, ČSC 181 ; SK, ŠVK K, III 104270 ; SK, SNM, 2955 ; SK, PvF UK, 31/2 ; SK, PM PP, 5989 ; SK, SM Le, Rg 12/94