A magyarországi Kárpátegylet tagjainak névsora

Názov a zodpovednosť: A magyarországi Kárpátegylet tagjainak névsora = Namenverzeichniss der Mitglieder des ung[arischen] Karpathen-vereines [Menoslov členov Uhorského karpatského spolku] / ; s. 46-71

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. II. évfolyam 1875. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1875

Anotácia: Menoslov členov spolku do 6.5. 1875 uvádza bydlisko, rok vstupu a výšku poplatkov člena. Zoznam sa člení na zakladajúcich a riadnych členov

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Vereinsgelegenheiten = Egyleti ügyek

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - zoznam členovHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky vlastivedné

spolky prírodovedné


MDT: 5:06.02 ; 06.02:5 ; 796.5:06.02 ; 908:06.02