Az egyleti tisztviselők és a választmányi tagok névsora

Názov a zodpovednosť: Az egyleti tisztviselők és a választmányi tagok névsora = Namen der Vereinsfunktionäre und der Ausschuss-Mitglieder [Menoslov funkcionárov a členov výboru Uhorského karpatského spolku] / ; s. 340

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 4. évfolyam 1877. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1877

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Egyleti ügyek = Vereines-Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - funkcionáriHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky prírodovedné

spolky vlastivedné


MDT: 796.5:06.04 ; 06.04:796.5 ; 5:06.04 ; 908:06.04