Elnöki jelentés a Kárpát-egylet közgyüléséhez 1877. évi augusztus 5-én

Názov a zodpovednosť: Elnöki jelentés a Kárpát-egylet közgyüléséhez 1877. évi augusztus 5-én : Tisztelt közgyülés! [Správa predsedu prednesená na valnom zhromaždení Uhorského karpatského spolku 5. augusta 1877] / Berzeviczy Egyed, elnök ; s. 440-458

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 5. évfolyam 1878. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1878

Anotácia: Hodnotí činnosť za uplynulý rok, osobitne vyzdvihuje význam vydania mapy Tatier, informuje o plánovaných činnostiach spolku

Poznámky: Prerušované stránkovanie. Chybné stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 1, s. 234. -

Rubrika: Egyleti ügyek

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - správy výročnéHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky prírodovedné

spolky vlastivedné


MDT: 5:06.05 ; 796.5:06.05 ; 06.05 ; 908

Pôvodné formy mien:

Berzeviczy, Egyed pozri Berzevici, Egid (1835-1906)