Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve

Názov a zodpovednosť: Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen karpathen-Vereines [Ročenka Uhorského karpatského spolku] / [Szerkesztőség: Cserépy Nándor, Dőller Antal, Payer Hugo ; Divald K[ároly] Fényirdájából Eperjesen] ; 1. évf., 1874 = 1. Jahrg., 1874

Bibliografická adresa: [Késmárk] : Kiadja a Magyarországi Kárpátegylet, 1874 (Kassa : Pannonia-Könyvnyomda és Kiadó-Részvénytársaság)

Fyzický popis kolácia pole: [4], 209 s. : frontispice, tab. ; 23x14 cm

Poznámky: Nemecký text písaný fraktúrou. Prerušované stránkovanie. Popisovaný exemplár bez obálky, zviazaný s roč. 2 (1875). - Titulný list členený na maď. a nem. časť, vydavateľské údaje len v jazyku maď. Údaj o redakčnej rade na s. 28. Obsahuje časť Bibliotheca Carpatica, kt. zostavil Hugo Payer. - Frontispice: fotografia - svetlotlač Starého Smokovca z Fotografického ateliéru Karola Divalda v Prešove. - Pôvodcovia overení - A. Döller: SBS 1, s. 474; H. Payer: SBS 4, s. 412. Tlačiar podľa: Breza, s. 75. - V popisovanom dokumente okrúhla pečiatka, text: Pozsonyi M[agyar] Kir[ályi] Erzsébet Tudományegyetem, v strede uhorský erb. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. Bibliotheca Carpathica. -

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - ročenkyHeslo/Všeobecné meno:

ročenky spolkové

spolky prírodovedné

spolky turistickéHeslo/geografické:

Vysoké Tatry - Starý Smokovec (Slovensko) - fotografie


MDT: 796.5:058(06) ; 5:058 ; 058 ; 908

Signatúra: SK, UK Bra, IX 3126/1874 ; SK, SNK, ČSC 181 ; SK, ŠVK KE, III 27096; III 105 144 ; SK, PvF UK, 31/2; 10/1 ; SK, SNM, 2949 ; SK, PM PP, 9646

Pôvodné formy mien:

Cserépy, Nándor pozri Cserépy, Ferdinand (1831-1912)

Dőller, Antal pozri Döller, AntonPôvodné formy korporácií:

Magyarországi Kárpátegylet pozri Uhorský karpatský spolok, Košice (Slovensko)

Pannonia-Könyvnyomda és Kiadó-Részvénytársaság pozri Pannonia, Prešov (Slovensko)

Divald Károly Fényirdája pozri Fotoateliér Karola DivaldaPôvodné formy geografických názvov:

Kassa pozri Košice (Slovensko)

Késmárk pozri Kežmarok (Slovensko)