Az egyleti tisztviselők és választmányi tagok névsora

Názov a zodpovednosť: Az egyleti tisztviselők és választmányi tagok névsora = (Namen der Vereinsfunctionare und der Ausschuss-Mitglieder) [Menoslov funkcionárov a členov výboru spolku] / ; s. [1]

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 3. évfolyam 1876. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1876

Anotácia: Menný zoznam funcionárov a členov výboru Uhorského karpatského spolku

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - funkcionári

výborHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky prírodovedné

spolky vlastivedné


MDT: 5:06.04 ; 908:06.04 ; 06.04 ; 796.51