A Magyarorsz[ági] Kárpátegylet könyveinek jegyzéke

Názov a zodpovednosť: A Magyarorsz[ági] Kárpátegylet könyveinek jegyzéke : (I. Folytatás) = Catalogus der Bibliothek des Ung[arische] Karpathenvereines [Katalóg kníh knižnice Uhorského karpatského spolku] / ; s. 28-44

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 3. évfolyam 1876. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1876

Poznámky: Pokračovanie. - Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Vereinsangelegenheiten - Egyesületi ügyek

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - knižnice spolkové

súpisyHeslo/Všeobecné meno:

knižnice spolkové


MDT: 027.2