Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve

Názov a zodpovednosť: Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve : Két ábrával = Jahrbuch des ungarischen Karpathen-Vereines [Ročenka Uhorského karpatského spolku] / [Az évkönyv szerkesztősége (Redactionscomité): Hugo Payer, elnök ; Cserépy Nándor, Döller Antal, Hradszky József, Weber Samu] ; 3. évf., 1876 = 3. Jahrg., 1876

In S

Bibliografická adresa: Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet kiadványa = Selbstverlag des ungar[ischen] Karpathen-Vereines, 1876 ([Kassa : Pannonia-könyvnyomda és kiadó-részvénytársaság = Pannonia-Buchdr[uckerei] u[nd] Verl[ag]-Actiens Geselschaft])

Fyzický popis kolácia pole: [4], 85, 355, [XVIII] s. : obr., mp, tab. ; 24x14 cm

Časti dokumentu: Rubriky: Spolkové záležitosti, Štúdie, Prílohy

Poznámky: Paginácia. Bez obálky. Prerušované stránkovanie. - Titulný list členený na maď. a nem. časť. - Redakčná rada na rube titulného listu. - Pôvodca overený: SBS. - V popisovanom exemplári: oválna pečiatka - v strede uhorský erb , kolopis Pozsonyi M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. Bibliotheca Carpatica - na konci zväzku. -

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - ročenkyHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky prírodovedné

spolky vlastivedné


MDT: 5(05):061.2 ; 796.51(05):061.2 ; 908(05):061.2 ; 058

Signatúra: SK, UK Bra, IX 3126, SD 20401 ; SK, SNK, ČSC 181; 587 ; SK, ŠVK KE, III 105145; III 105 146 ; SK, PvF UK, 31/2 ; SK, SNM, 2949 ; SK, PM PP, 9646

Pôvodné formy mien:

Cserépy, Ferdinand Cserépy, Nándor