A magy[arországi] Kárpátegylet könyveinek jegyzéke

Názov a zodpovednosť: A magy[arországi] Kárpátegylet könyveinek jegyzéke = Catalog der Bibliothek des ung[arischen] Karpathenvereines [Zoznam kníh Knižnice Uhorského karpatského spolku] / ; s. 36-45

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. II. évfolyam 1875. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1875

Anotácia: Súpis spolkovej knižnice uvádza aj darcu

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Vereinsgelegenheiten = Egyleti ügyek

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - knižnice spolkové

súpisyHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky vlastivedné

spolky prírodovedné


MDT: 027.2:796.51 ; 796.51:027.2