A mongolok betörései Magyarországba és a menedékkő (lapis refugii) a Szepességben

Názov a zodpovednosť: A mongolok betörései Magyarországba és a menedékkő (lapis refugii) a Szepességben [Mongolské nájazdy do Uhorska a Skala útočišťa na Spiši] / Hradszky Józseftől ; Ford[ította] Z.S. ; s. 120-172

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. II. évfolyam 1875. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1875

Anotácia: Štúdia je zameraná na dejiny tatárských vpádov do Uhorska v r. 1241-1242, s osobitým zreteľom na dejiny spišských obcí Letanovce a Hrabušice. Tiež dejiny Skaly útočišťa, vznik kostola a neskôr kartuziánskeho kláštora sv. Jána na Kláštorisku

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 2, s. 401. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Korporácia:

Kláštor sv. Jána - Letanovce (Slovensko) - dejinyHeslo/Všeobecné meno:

kartuziáni - Letanovce

kláštory kartuziánskeHeslo/geografické:

Letanovce (Slovensko) - dejiny

Hrabušice (Slovensko) - dejiny

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - dejiny


MDT: 943.76 ; 943.92 ; 271 ; 726.71

Pôvodné formy mien:

Hradszky, József pozri Hradský, Jozef (1827-1904)