A Magyarországi Kárpátegylet pénztárának 1877. évi forgalom-kimutatása és vagyonmérlege

Názov a zodpovednosť: A Magyarországi Kárpátegylet pénztárának 1877. évi forgalom-kimutatása és vagyonmérlege = Verkehr- und Vermögens-Ausweis des Ungarischen Karpathen-Vereines für das Vereinsjahr 1877 [Výkaz o finančnom hospodárení a majetkovej bilancii Uhorského karpatského spolku za rok 1877] / Döller Antal, egyleti pénztárnok - Vereins-Kassier ; s. 460-361 {!461}

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 5. évfolyam 1878. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1878

Poznámky: Chybné stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 1, s. 490. -

Rubrika: Egyleti ügyek = Vereins-Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - výkazy finančné


MDT: 5:06.04 ; 796.5:06.04 ; 06.04