A Magyarországi Kárpátegylet 1877. aug[usztus] 5-én Tátrafüreden tartott rendes évi közgyülésének jegyzőkönyve

Názov a zodpovednosť: A Magyarországi Kárpátegylet 1877. aug[usztus] 5-én Tátrafüreden tartott rendes évi közgyülésének jegyzőkönyve [Zápisnica spísaná na V. riadnom valnom zhromaždení Uhorského karpatského spolku 5. augusta 1877 v Starom Smokovci] / Payer Hugó, a hitel[esítő] bizottság elnöke, Weber Samu, mint a hitelesítő bizottság tagja, Husz Dávid ; Zvarínyi Sándor, egyleti titkár ; s. 428-438

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 5. évfolyam 1878. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1878

Anotácia: Zaznamenáva priebeh rokovania, člení sa na 12 bodov

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodcovia overení: SBS; S. Zvarínyi - nekrológ v ROčenke UKS 1906, s. 179. -

Rubrika: Egyleti ügyek

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - Vysoké Tatry - Starý Smokovec (Slovensko), 1877, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky prírodovedné

spolky vlastivedné


MDT: 5:06.05 ; 796.5:06.05 ; 06.05 ; 908

Pôvodné formy mien:

Husz, Dávid pozri Huss, Dávid (1813-1889)