Némely ritkább növényfajok álláshelyei a magas Tátrában

Názov a zodpovednosť: Némely ritkább növényfajok álláshelyei a magas Tátrában = Die Standorte eineiger seltenem Pflanzenarten in der hohen Tátra [Miesta výskytu niektorých vzácnych druhov ratslín vo Vysokých Tatrách] / von P. Ambros ; [magyarra] Ford[ította] Kalchbrenner Károly ; s. 76-81

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. II. évfolyam 1875. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1875

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Prekladateľ overený: SBS 3, s, 22. -

Rubrika: Értekezések = Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

flóra - rastliny vzácne - Vysoké Tatry (Slovensko, Poľsko)Heslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko, Poľsko) - rastliny vzácne

súpisy


MDT: 581.9

Pôvodné formy geografických názvov:

Hohe Tátra pozri Vysoké Tatry (Slovensko)