Protokoll

Názov a zodpovednosť: Protokoll : der am 5. August 1883 in Schmecks abgehaltenen IX. ordentlichen Generalversammlung des Ungar[ischen] Karpathenvereines [Zápisnica spísaná na riadnom valnom zhromaždení Uhorského karpatského spolku 5.8.1883 v Starom Smokovci] / Alexander Zvarínyi Vereinssekretär ; Graf Albin Csáky, Ferdinand Cserépy, Karl Koller ; s. [273]-274

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 10. évfolyam 1883. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1883

Anotácia: Zaznamenáva rokovanie v 13. bodoch, v rámci programu prerokovali správu o činnosti a hospodárení spolku, správu muzeálnej komisie a pod.

Poznámky: A. Čáki overený: SBS 1, s. 398. -

Rubrika: Vereins-Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - Vysoké Tatry - Starý Smokovec, 1883, zhromaždenia valné

zápisnice


MDT: 796.5:06.05 ; 06.05 ; 502:06.05

Pôvodné formy mien:

Koller, Karl Koller, Károly

Cserépy, Ferdinand pozri Cserépy, Nándor