Presidiäl-Bericht an die am 5. August 1877 abgehaltene General-Versammlung des Ungarischen Karpathen-Vereines

Názov a zodpovednosť: Presidiäl-Bericht an die am 5. August 1877 abgehaltene General-Versammlung des Ungarischen Karpathen-Vereines : Geehrte Generalversammlung [Správa predsedu prednesená na valnom zhromaždení Uhorského karpatského spolku 5. augusta 1877] / Egyde von Berzeviczy, Präses ; s. 441-459

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 5. évfolyam 1878. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1878

Anotácia: Hodnotí činnosť za uplynulý rok, osobitne vyzdvihuje význam vydania mapy Tatier, informuje o plánovaných činnostiach spolku

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 1, s. 234. -

Rubrika: Vereins-Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - správy výročnéHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky prírodovedné

spolky vlastivedné


MDT: 5:06.05 ; 796.5:06.05 ; 06.05 ; 908

Pôvodné formy mien:

Berzeviczy, Egyde von pozri Berzevici, Egid (1835-1906)