A Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve az .... egyleti évre

Názov a zodpovednosť: A Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve az .... egyleti évre [Ročenka Spišského spolku lekárov a lekárnikov] / Szerkesztette: Dr. Alexander Béla egyleti titkár ; 1902

Bibliografická adresa: Késmárk : [Szepesi orvos- és gyógyszerész egylet], 1903 ([Kežmarok] : Nyomatott Sauter Pál könyvnyomdájában)

Fyzický popis kolácia pole: 55 s. : tab. ; 22x15 cm

Poznámky: Príloha 1 nestr. dvojstr. tab. prehľad o výskyte nahlásených infekčných chorobách v r. 1901 v Spišskej župe. - Autor overený: SBS 1, s. 43. - V popisovanom exemplári pečiatka: A M.N. Múzeum Könyvtára. - Poznámky pod čiarou. -

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - ročenkyHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Spiš (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:061.25 ; 061.25:6 ; 058 ; 615

Signatúra: SK, UK Bra, U I. tok 74a-b ; MR, OSzK, Med.g.455 e./1902