A Szepesmegyei orvos-gyógyszerészegylet 1898. évi június hó 15-én Szepes Bélán tartott gyülés jegyzőkönyve

Názov a zodpovednosť: A Szepesmegyei orvos-gyógyszerészegylet 1898. évi június hó 15-én Szepes Bélán tartott gyülés jegyzőkönyve [Zápisnica spísaná na zasadaní Spišského spolku lekárov a lekárnikov konaného 15.júna 1898 v Spišskej Belej] / ; s. [3]-11

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve az 1898-ik egyleti évre / Szerkesztette: Alexander Béla. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet], 1899

Fyzický popis kolácia pole: tab.

Časti dokumentu: Számvizsgálóbizottság 1898. évi vizsgálás jegyzőkönyve; Az orvosi rendtartást - aláirtak; Az "országos orvosi szövetség " létrejöttének megtárgyalása

Anotácia: Zápisnica zo zasadania Spišského spolku lekárov a lekárnikov konaného v Spišskej Belej 15.06.1898, medzi iným bol prerokovaný bod o vzniku Celoštátneho lekárskeho zväzu

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - Spišská Belá (Slovensko), 15.06.1898, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske a lekárnické

združenia lekárske celouhorské


MDT: 61:06.05 ; 06.05:61 ; 615

Pôvodné formy geografických názvov:

Szepes Béla pozri Spišská Belá (Slovensko)