Bericht des Museums Komités

Názov a zodpovednosť: Bericht des Museums Komités [Správa Muzeálnej komisie] / Dr. Samuel Roth, Obmann ; s. [379]-380

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 9. évfolyam 1882. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1882

Anotácia: Správa Muzeálnej komisie Uhorského karpatského spolku informuje o spôsoboch získavania financií na výstavbu plánovaného múzea a o stave finančnej zbierky

Poznámky: Autor overený: SBS 5, s. 124. -

Rubrika: Vereins-Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - Muzeálna komisia Poprad (Slovensko) - správy výročné

Uhorský karpatský spolok - múzeá spolkovéHeslo/Všeobecné meno:

spolky

múzeá spolkové


MDT: 069:796.5 ; 502:069 ; 796.5