Beitrag zur Kenntniss unserer ichthyologischen Verhältnisse

Názov a zodpovednosť: Beitrag zur Kenntniss unserer ichthyologischen Verhältnisse [Príspevok o situácií v rybárstve] / Von William Rowland, Oberforstmeister ; s. [38]-69

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 8. évfolyam 1881. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1881

Anotácia: Štúdia mapuje vodstvo na ndešnom území Slovenska (najmä Váh, Oravu a Poprad s prítokmi), charakterizuje stav ich zarybnenia, sumarizuje príčiny nepriaznivej situácie. Ďalej podáva prehľad druhov rýb vyskytujúcich sa v našich jazerách a riekach, opisuje vlastné skúsenosti s umelým odchovom rýb a zarybňovaním, podáva prehľad súdobých liahní rýb a umelých rybníkov

Poznámky: Pôvodca overený: SBS 5, s. 126-127. - Poznámky pod čiarou. Odkazy na lit. v texte. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

ryby - Slovensko

chov rýb

rybárstvoHeslo/geografické:

Slovensko - chov rýb

Uhorsko - chov rýb


MDT: 639.3 ; 591.9 ; 597

Pôvodné formy mien:

Rowland, Wiliam pozri Rowland, Viliam (1814-1888)