Einige Höhlen Ober-Ungarns

Názov a zodpovednosť: Einige Höhlen Ober-Ungarns [Opis niekoľkých jaskýň v Hornom Uhorsku] / Von Prof[ssor] Dr. Samuel Roth ; s. 399-430

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 8. évfolyam 1881. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1881

Fyzický popis kolácia pole: obr.

Časti dokumentu: Die Ó-Ruzsiner Höhlen; Die Lipóczer Höhle; Die Kirchdraufer Eishöhle; Die Porácser Höhle; Die Jatka-Höhle auf der Geraun

Anotácia: Opisy jaskýň v okolí obcí Ružín, Lipovce, na Dreveníku pri Spišskom Podradí, Poráči a pri zaniknutej obci Dedinky, tiež opisy archeologických nálezov nich

Poznámky: Ilustrované 9. obr. - rkp pôdorysy jaskýň a obr. archeol. nálezov, kt. autormi sú: K. Kolbenyheyer, F. Dénes, G. Morelli a S. Roth. - Pôvodca overený: SBS 5, s. 124; ilustrátori SBS; Biogr. údaje G. Morelli: MÉL 2. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

jaskyne - nálezy archeologické

archeológiaHeslo/geografické:

Spiš (Slovensko : oblasť) - jaskyne

nálezy archeologické


MDT: 551.44 ; 902