A Gömörmegyei orvos gyógyszerész egyesület alapszabályai 1868-tól

Názov a zodpovednosť: A Gömörmegyei orvos gyógyszerész egyesület alapszabályai 1868-tól [Stanovy Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy z r. 1868] / ; s. [3]-4

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet 1889-iki Évkönyve. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1890

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - stanovyHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnické

stanovy spolkovéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky


MDT: 61:06.013 ; 615:06.013 ; 06.013 ; 614

Pôvodné formy korporácií:

Gömörmegyei orvos gyógyszerész egyesület pozri Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy

Gömörmegyei orvos gyógyszerész egylet pozri Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy