A gömörmegyei orvos-gyógyszerész-egylet és orvos-szövetség tagjainak névsora 1903-1904-ben

Názov a zodpovednosť: A gömörmegyei orvos-gyógyszerész-egylet és orvos-szövetség tagjainak névsora 1903-1904-ben [Menoslov členov Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy a členov Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov v r. 1903-1904] / ; s. [3]-5

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet 34-ik, Az Orvos-Szövetség 6-ik Évkönyve Az 1903 és 1904-ik Évről . Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1905

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Gemerská pobočka zoznam členov

Krajinský zväz lekárov - zoznam členovHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky


MDT: 61:06.02 ; 06.02 ; 615:06.05

Pôvodné formy korporácií:

Gömörmegyei orvos-gyógyszerész-egylet pozri Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Gemerská pobočka

Gömörmegyei orvos-szövetség pozri Krajinský zväz lekárov