A Gömörmegyei orvos gyógyszerész egyesületnek 1889 április hó 29-én Rimaszombaton tartott közgyülés jegyzőkönyve

Názov a zodpovednosť: A Gömörmegyei orvos gyógyszerész egyesületnek 1889 április hó 29-én Rimaszombaton tartott közgyülés jegyzőkönyve [Zápisnica z valného zhromaždenia Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy v Rimavskej Sobote dňa 29. apríla 1889] / Jegyzette: Dr. Löcherer [Tamás] titkár ; s. [7] - 35

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet 1889-iki Évkönyve. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1890

Časti dokumentu: 1, Orvosi kamarák kérdéséhez vélemény / Török János. - Megyei főorvos évi jelentése / Szabó Samu. - Tornallyai járásban előfordult hullabonczolások / Török János. - A Megyei közkórház 1888-ik évről szóló gyógyítási viszonyok / Marikovszky István. - Megjegyzések a megyei közkórházról szóló jelentéséhez / Löcherer Tamás

Anotácia: Zápisnica z valného zhromaždenia Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy, ktorá okrem spolkových záležitostí priniesla aj stanoviská členov spolku k zriadeniu lekárských komôr, správu hlavného župného lekára o zdravotnej situácii obyvateľstva župe za r. 1888, správu o vykonaných pitvách v tornaľskom okrese a správu o činnosti župnej nemocnice za rok 1888.

Poznámky: Zostavovateľ overený: SBS 3, s. 420; J. Török - biogr. údaje: Szinnyei. -

Heslo/Korporácia:

Verejná župná nemocnica - Rimavská Sobota (Slovensko) - Rimavská Sobota (Slovensko), 1889, činnosť

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - zhromaždenia valnéHeslo/Všeobecné meno:

komory lekárske

spolky lekárske a lekárnické

zdravotníctvo verejnéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky

Tornaľa (Slovensko) - zdravotníctvo verejné

zdravotníctvo verejné


MDT: 61:061.2 ; 615:061.2 ; 061.2 ; 614.2:362.11 ; 362.11

Pôvodné formy geografických názvov:

Tornallya pozri Tornaľa (Slovensko)