A gömörmegyei orvos-gyógyszerész-egylet és orvosszövetség tagjainak névsora 1902-ben

Názov a zodpovednosť: A gömörmegyei orvos-gyógyszerész-egylet és orvosszövetség tagjainak névsora 1902-ben [Menoslov členov Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy a pobočky Krajinského zväzu lekárov za rok 1902] / ; s. [3]-5

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet XXXIII-ik, Az Orvoszövetség 5-ik Évkönyve. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1902. 73 s.

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - zoznam členov

Krajinský zväz lekárov - Gemerská pobočkaHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnické

združenia lekárskeHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.02 ; 615:06.02 ; 06.02

Pôvodné formy korporácií:

Országos Orvosszövetség pozri Krajinský zväz lekárov

Gömörmegyei orvos-gyógyszerész-egylet pozri Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy