A havasi morga (Arctymus alpina)

Názov a zodpovednosť: A havasi morga (Arctymus alpina) : Marmota alpina Blm. Havasi Marmutér Fd. Mormoga Vd. Das Murmelthier [Svišť horský] / Ordódi István K[ároly]-tól ; s. 40-50

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 4. évfolyam 1877. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1877

Anotácia: Štúdia mapuje výskyt svišťa horského, podáva charakteristiku jeho spôsobu života

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Biogr. údaje pôvodcu doplnené: nekrológ - Ročenka UKS, 1909, s. 179. - Poznámky pod čiarou. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

svišť horský

svišteHeslo/geografické:

Tatry (Slovensko, Poľsko) - svišť horský


MDT: 599.322 ; 591.9 ; 591.521 ; 591.543.42

Pôvodné formy mien:

Ordódi, István K. pozri Ordódy, István Károly (1829-1908)