Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : felvétetett a Szepesi orvos-gyógyszerész-egyesület 1894. évi június hó 17-én Tátrafüreden tartott (tavaszi) gyülésén [Zápisnica spísaná na jarnom zasadaní Spišského spolku lekárov a lekárnikov v Starom Smokovci 17. júna 1894] / Dr. Alexander Béla egyleti titkár ; Dr. Tátray Gergely egyleti elnök, Dr. Lorx Sándor, Dr. Klein Ármin, Dr. Sax Ágoston, Dr. Jármay László ; s. [17]-48

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve az 1893/94-ik egyleti évre / Szerkesztette: Alexander Béla. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet], 1894

Časti dokumentu: 1, Közegészségi jelentés / Lorx Sándor. - A tuberculosis ellen való védekezés különös tekinetettel a gyógyhelyekre / Jármay László. - A szepesi fürdők és nyaralótelepek bajairól és azok orvoslásáról / Szontágh Miklós. - Atropin - mérgezés / Kern Aladár

Anotácia: Zápisnica obsahuje 12 bodov programu schôdze. Okrem informácií o členskej základni a stanoviska k návrhu zákona o lekárskych komorách prináša v plnom znení odborné prednášky o tuberkulóze a jej prevencii, o súdobých problémoch spišských kúpeľných miest, o liečbe otravy atropínom a správu o situácií vo verejnom zdravotníctve v Spišskej župe

Poznámky: Pôvodcovia overení: SBS; Biografický slovník mesta Poprad. -

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - Starý Smokovec (Vysoké Tatry, Slovensko), 1894, zhromaždenia valné jarné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske - terapia

spolky lekárnické - prevencia,

zdravotníctvo verejné - atropinHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - kúpele a letoviská

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - zdravotníctvo verejné


MDT: 61:06.05 ; 615 ; 06.05 ; 614.2 ; 615.8 ; 616-002.5

Pôvodné formy mien:

Lorx, Sándor pozri Lorx, Alexander (1839-1917)

Sax, Ágoston pozri Szász, Augustín (1859-1947)

Szontágh, Miklós pozri Sontág, Mikuláš (1843-1899)