Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : felvétetett Nagy Rőczén 1898. szeptember 27-én az országos orvos-szövetség gömörmegyei fiókjának közgyülésén [Zápisnica spísaná na valnom zhromaždení Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov v Revúcej 27. septembra 1898] / Dr. Kármán Aladár, titkár ; Hitelesítették: Dr. Meskó Miklós, Dr. Kengyel János ; s. [60]-63

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egyesület XXIX-ik és A Gömörmegyei Orvos-Szövetség I-ső Évkönyve [1898]. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1899

Anotácia: Na valnom zhromaždení Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov prerokovali honorovanie lekárov poisťovňami, otázku vyplácania mzdy obvodným lekárom z centrálnej pokladnice, otázku dôchodkového zabezpečenia lekárov a pod.

Heslo/Korporácia:

Krajinský zväz lekárov - Gemerská pobočka Revúca (Slovensko), 1898, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárskeHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske


MDT: 61:06.05 ; 614

Pôvodné formy mien:

Meskó, Miklós pozri Meško, Mikuláš (1865-1921)