Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Fölvétetett a szepesi orvos-gyógyszerész egylet özvegyei, s árvái számára létesített nyugdíjintézet-ének f[olyó] évi június hó 19-én, Iglón tartott rendes évi közgyülésén [Zápisnica spísaná na valnom zhromaždení Penzijného ústavu pre vdovy a siroty členov Spišského spolku lekárov a lekárnikov v Spišskej Novej Vsi 19. júna 1907] / Dr. Lorx Sándor ; Dr. Szász Ágoston, Hitelesítjük: Dr. Klein Ármin, Dr. Teichner Lipót ; s. [32]-33

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület Évkönyve az 1907-ik egyesületi évre / Szerkesztette: Szász Ágoston. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület], 1908

Poznámky: Pôvodca overený: A. Lorx - SBS 3, s. 426; A. Sax - Biografický slovník mesta Poprad. -

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - Spišská Nová Ves (Slovensko), 1907, spolky podporné

Penzijný ústav pre vdovy a siroty Spišského spolku lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - zhromaždenia valnéHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnické

starostlivosť sociálnaHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické

spolky podporné


MDT: 36:61:06.05 ; 615:06.05:36 ; 61:36 ; 06.05

Pôvodné formy korporácií:

Szepesi orvos-gyógyszerész egylet özvegyei, s árvái számára létesített nyugdíjintézet pozri Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Penzijný ústav pre vdovy a siroty, Kežmarok (Slovensko)