Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Felvétetett A szepesi orvos-gyógyszerész egylet által 1912. évi június hó 20-án Tátraszéplakon tartott rendes tavaszi közgyülésén [Zápisnica spísaná na riadnom jesennom valnom zhromaždení Spišského spolku lekárov a lekárnikov v Tatranskej Polianke 20.6.1912] / Dr. Szász Ágoston e[z] i[dei] egyleti titkár, Dr. Lorx Sándor e[z] i[dei] egyleti elnök ; Hitelesítjük: Dr. Sztahovszky Antal, Genersich József ; s. [3]-7

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület Évkönyve az 1912-ik egyesületi évre / Szerkesztette: Szász Ágoston. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület], 1913

Časti dokumentu: 1, A munkásbiztosító pénztári ügyekben kiküldött teljhatalmú bizottság jelentése 1911-12. évi működésről / Lorx Sándor

Anotácia: Zápisnica obsahuje 8 bodov programu, v rámci kt. odznel úvodný príhovor predsedu, správa tajomníka o činnosti spolku, odborné prednášky; obsahuje plný text správy komisie pre spoluprácu s robotníckymi nemocenskými poisťovňami

Poznámky: Pôvodca overený: A. Lorx: SBS. Biogr. údaje pôvodcu doplnené: A. Szász, J. Genersich - Biografický slovník mesta Poprad. -

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - Tatranská Polianka (Slovensko), 1912, zhromaždenia valné jarné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnické

poisťovne nemocenské robotníckeHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 615:06.05 ; 06.05 ; 368

Pôvodné formy mien:

Genersich, József pozri Genersich, Jozef (1867-1948)Pôvodné formy geografických názvov:

Tátraszéplak pozri Tatranská Polianka (Slovensko)