Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Felvétetett a Szepesi orvos-gyógyszerész egylet 1910. évi május hó 26-án, Késmárkon tartott rendes tavaszi közgyülésén [Zápisnica spísaná na riadnom jarnom valnom zhromaždení Spišského spolku lekárov a lekárnikov v Kežmarku 26. mája 1910] / Dr. Szász Ágoston e[z] i[dei] egyleti titkár, Dr. Lorx Sándor e[z] i[dei] egyleti elnök ; Hitelesítjük: Dr. Jankura Iván, Dr. Klein Ármin ; s. [3]-9

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület Évkönyve az 1910-ik egyesületi évre / Szerkesztette: Szász Ágoston. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület], 1911

Anotácia: Zápisnica obsahuje 9 bodov, na zasadaní spolku odznela správa o činnosti a hospodárení spolku, odborné prednášky a prerokovali sa otázky súvisiace so spoluprácou lekárov a robotníckych poisťovní

Poznámky: Pôvodca overený: A. Lorx - SBS 3, s. 426. Biogr. údaje pôvodcu doplnené: A. Szász - Biografický slovník mesta Poprad; Suláček;. -

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - Kežmarok (Slovensko), 1910 , zhromaždenia valné jarné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnické

poisťovne nemocenskéHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 615:06.05 ; 06.05 ; 36