Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Felvétetett 1912. május 28-án a lévárti fürdő-telepen a gömörmegyei orvos-szövetség évi rendes közgyülésén [Zápisnica spísaná na riadnom valnom zhromaždení Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov v kúpeľoch Strelnice 28. mája 1912] / Jegyzette: Dr. Kármán Aladár ; Dr. Löcherer Tamás elnök, Hitelesíti: Dr. Gaál Gusztáv, Dr. Heinrich Béla ; s. [40]-53

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet és Orvos-Szövetség Évkönyve az 1911 és 1912-ik Évekről. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1913

Časti dokumentu: 1, Mélyen tisztelt közgyülés / Löcherer Tamás. - A gömörmegyei közkórházban végzett érdekes műtétekről / Sigmund József. - Gyógyulási kimutatás a gömörvármegyei közkórházból az 1911-ik évről / Löcherer Tamás

Anotácia: Zápisnica obsahuje príhovor predsedu spolku, v ktorom hodnotí kúpeľníctvo v Uhorsku v porovnaní so zahraničím, ďalej sa zaoberá dejinami kúpeľov v Strelnici, obsahuje tiež plné texty ďalších dvoch príspevkov o činnosti verejnej župnej nemocnice v Rimavskej Sobote

Heslo/Korporácia:

Krajinský zväz lekárov - Gemerská pobočka Rimavská Sobota (Slovensko) - Strelnice (Slovenko), 1911, zhromaždenia valné

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Strelnice (Slovenko), 1911, zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

nemocnice župné

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Strelnice (Slovensko) - kúpele

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - dejiny

spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 615 ; 06.05 ; 614 ; 614.2:362.11 ; 362.11 ; 615:06.05

Pôvodné formy geografických názvov:

Lévárt pozri Strelnice (Slovensko)